und Workshop mit Evgenij Voznyuk und Motshegetsi "Motsi" Mabuse